Κριτήρια επιλογής ιδιωτικού ερευνητή

  • Να διαθέτει υψηλή ικανότητα συλλογής πληροφοριών και σωστή οργάνωση ώστε να παρακάμπτει εμπόδια.
  • Να λειτουργεί εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου (Ν. 3206 / 19.12.2003 (ΦΕΚ Α’ 298/23.12.2003).
  • Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση για την υπόθεση που τον χρειάζεστε.
  • Να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και τεχνογνωσία για τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.
  • Να διέπεται απόλυτα από τις αρχές της εχεμύθειας, της υπευθυνότητας και της διακριτικότητας.
  • Να είναι πιστοποιημένος από επίσημο κρατικό φορέα και μέλος αναγνωρισμένου συλλόγου.
  • Να έχει καλή φήμη, σημαντικές επικοινωνιακές ικανότητες, ακεραιότητα, επαγγελματισμό.
  • Να παρέχει τεκμηριωμένες αποδείξεις και στοιχεία με διακριτική έρευνα.
  • Να είναι ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του.
  • Να έχει την αποδοχή και την εκτίμηση των συναδέλφων.
Πιστοποιήσεις - Ελληνική Δημοκρατία
Πιστοποιήσεις - Σύλλογος Ιδιωτών Ερυνητών
Πιστοποιήσεις - Καποδιστριακό
Insider 24 hours